Energieloket


Verduurzamen loont! Begeleiding helpt!

Uw onderneming wil verduurzamen. Dat maakt de onderneming toekomstbestendiger en het vergroot uw concurrentiekracht. Ook de wet schrijft maatregelen voor die u binnen een bepaalde periode móet uitvoeren.

In de praktijk blijkt dat ondernemers, ondernemers eigenlijk heel positief gemotiveerd zijn om de energiehuishouding te verbeteren. Dezelfde praktijk wijst echter ook uit dat ondernemers de nodige hindernissen moeten overwinnen om hun ambities ook werkelijk tot realisatie te brengen. Het verbeteren van de energiehuishouding vraagt om gerichte aandacht en kennis van zaken. Door ondernemers hierbij ondersteuning te bieden neemt de realisatiekracht op dit gebied toe en wordt de CO2-reductie in een hogere versnelling gezet!

De gemeente Utrecht streeft er naar klimaatneutraal te zijn in 2030. Daarom geeft de gemeente u als ondernemer een steuntje in de rug door u een bijdrage te bieden voor de begeleiding bij de implementatie van BOVENWETTELIJKE maatregelen.

BIJDRAGE MAATREGEL

De bijdrage wordt verstrekt voor begeleiding bij:

1. De implementatie van bovenwettelijke maatregelen die leiden tot het verminderen van het energieverbruik en/of die leiden tot het opwekken van duurzame energie.

Dit begeleidingtraject kan in het kader van deze regeling dan inhouden:
– het uitvoeren van (technische/financiele) haalbaarheidsonderzoeken;
– het opstellen en uitwerken van businesscases;
– het aanvragen van eventuele subsidies;
– het, opvragen en beoordelen van offertes.

2. het uitwerken van de energiescan in een plan van aanpak waarin tenminste wordt beschreven:
– welke maatregelen worden getroffen;
– wie intern verantwoordelijk is;
– wanneer de maatregelen worden uitgevoerd.

Voor het uitwerken van de energiescan in een plan van aanpak geldt een maximale bijdrage van € 300,-.

VOORWAARDEN

Voor de Regeling Energiemaatregelen Utrechtse bedrijven gelden de volgende voorwaarden:

1. Deze regeling is toegankelijk voor alle bedrijven in de stad Utrecht die aan onderstaande criteria voldoen:
o De onderneming valt in de categorie midden- en/of grootverbruik;
o De onderneming dat de regeling aanvraagt is geen onderdeel van de onderneming dat de begeleiding verzorgt.
2. Door de verstrekking van deze regeling mag de drempel van de minimissteun niet worden overschreden;
3. De hoogte van de bijdrage is altijd maximaal 50% van de totale kosten (exclusief BTW) van het begeleidingstraject;
4. De aanvrager voegt een bewijs toe aan de aanvraag waaruit blijkt dat aan lid 3 van Artikel 6 wordt voldaan;
5. De maximale hoogte van de bijdrage bedraagt maximaal € 1500,- voor de begeleiding bij de implementatie van bovenwettelijke maatregelen, waarvan maximaal € 300,- voor het uitwerken van de energiescan in een plan van aanpak.
6. De bijdrage voor het begeleidingstraject mag alleen worden ingezet met de bedoeling maatregelen zoals beschreven in een eerder uitgevoerde/nog uit te voeren energiescan tot realisatie te brengen;
7. Per onderneming kan éénmaal bijdrage worden aangevraagd voor het uitwerken van de energiescan in een plan van aanpak, en eenmaal per kalenderjaar voor voor de begeleiding bij de implementatie van bovenwettelijke maatregelen;
8. De bijdrage wordt per omgaande beschikt zodra de aanvraag door ECUB is goedgekeurd;

REGELINGVERPLICHTINGEN:

1. Het begeleidingstraject moet zijn opgestart uiterlijk 3 maanden na beschikking van de bijdrage;
2. Het begeleidingstraject wordt uiterlijk 24 maanden na beschikking van de bijdrage afgerond;
3. Aanvrager levert na afronding van het begeleidingstraject een korte verslaglegging aan waaruit blijkt dat het begeleidingstraject zoals omschreven in de offerte is afgerond. In het verslag staat tenminste aangegeven:
o Welke maatregelen zijn gerealiseerd met gebruikmaking van de begeleiding;
o Welke invloed dit heeft gehad op de CO2-footprint van de onderneming;
o In het geval dat de bijdrage is gebruikt voor het uitwerken van de energiescan in een plan van aanpak wordt dit plan van aanpak aan het verslag toegevoegd.

In onderstaand aanvraagformulier vult u uw gegevens en enkele projectdetails in en voegt de offerte van het door u gekozen bedrijf toe. Binnen enkele werkdagen beoordelen wij uw aanvraag en sturen u bij positieve uitkomst direct een bevestiging van toekenning toe.

Basisgegevens

Naam van bedrijf

Adres

Postcode

Plaats

E-mailadres

KvKnummer

Directeur/Eigenaar

Bedrijfsactiviteit(en)

IBAN Rekeningnummer


Projectdetails

Adres project:

Postcode project:

Plaats project:

Jaarverbruik electra (kWh)

Jaarverbruik gas (m3)

Jaarverbruik stadsverwarming (GJ)

Bedrijf voldoet aan Wet milieubeheer

Zo nee, in welke periode wel voldoen:

Bedrijf verklaart niet eerder gebruik te hebben gemaakt van deze regeling

Upload hier uw energiescan (indien beschikbaar):

Upload hier de offerte voor het uitvoeren van de betreffende maatregel:

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden *
ja