Blog


Werken aan CO2-neutrale bedrijventerreinen met gebiedsgerichte aanpak

In opdracht van de gemeente Stichtse Vecht is ECUB de afgelopen maanden aan de slag geweest met het ontwikkelen van een gebiedsgerichte aanpak om te komen tot CO2-neutrale bedrijventerreinen. Stichtse Vecht had De Corridor en Merwedeweg aangewezen als pilotgebied. De gemeente vond dit onderzoek vooral belangrijk omdat dit project niet alleen over ondernemingen en ondernemers gaat, maar, juist in nauwe samenspraak met ondernemers.

Participatietraject

De gebiedsgerichte aanpak bestond uit een participatietraject waarin ondernemers samen de mogelijkheden van verduurzaming van hun bedrijventerreinen verkenden. De ondernemers dachten onder begeleiding van ECUB samen na over kansen op het gebied van aquathermie, uitwisseling van restwarmte, verzwaring van de netcapaciteit, benutting van zon en energiebesparing.

Kansenkaart

Daarnaast stelde ECUB in samenwerking met Procap en Enodus een representatieve database op van het energieverbruik van de bedrijventerreinen. Op basis van de gegevens uit de database en de gesprekken met ondernemers werd een kansenkaart opgesteld.

Advies

De bedoeling is om in een volgende fase de opgehaalde informatie te bundelen en de meest kansrijke trajecten door te rekenen. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een adviesrapportage met een door de ondernemers gedragen plan van aanpak.

Enthousiast

Door het Coronavirus was het niet mogelijk om elkaar fysiek te treffen. Desondanks waren de betrokken ondernemers enthousiast over de aanpak waarbij het eigenaarschap van de verduurzaming van het bedrijventerrein grotendeels bij hen zelf ligt. De betrokkenheid bij ondernemers ten aanzien van de bedrijventerreinen waar men is gevestigd is dan ook groot in Stichtse Vecht.

De ondernemers hebben dan ook aangegeven graag verder aan de slag te willen met de verduurzaming van hun bedrijventerreinen. Ook ECUB kijkt ernaar uit om een vervolg te geven aan dit traject. We hopen dat het snel weer mogelijk is om ook fysieke bijeenkomsten te organiseren.

Andere gemeenten

ECUB hoopt de gebiedsgerichte aanpak in de toekomst ook te gebruiken op andere aangesloten bedrijventerreinen. Inmiddels hebben ook andere gemeenten in en buiten de provincie Utrecht interesse getoond in de aanpak.