Collectief subsidie aanvragen duurzaam vervoer

Inventarisatie

Het subsidielandschap is soms ondoorgrondelijk. Tijdslijnen luisteren heel nauw en soms ben je al te laat eer je begonnen bent. We worden geholpen door de provincie en gemeente Utrecht ondersteund door een adviesbureau met als doel collectief subsidie aan te vragen voor de aanschaf van duurzaam vervoer.

Heb je interesse, neem contact op via info@ecub.nl

Kansen voor West

Kansen voor West 111 biedt de volgende interessante actielijnen:

Met 2 interessante specifieke doelstellingen:
1- Bevorderen van energie-efficiëntie maatregelen en verminderen CO₂ uitstoot

• Om een volledig emmissieloze industrie te krijgen, die ook nog eens volledig op niet-fossiele basis (en
circulair) draait, zijn forse investeringen nodig in de aanpassingen in gebouwen, productieprocessen en
machines.
Er zijn voldoende innovatieve concepten ontwikkeld die onder dit programma verder
doorontwikkeld en uitgerold kunnen worden en bijdragen aan een
actielijn 1 : gedecarboniseerde emissieloze industrie
Denk aan projecten waarbij onderzocht wordt hoe bijvoorbeeld waterstof op grote schaal kan fungeren
als energiedrager voor asfaltproduktie of projecten waarbij een productieproces verduurzaamd wordt.
Haalbaarheidsstudies; investeringen in de aanpassing van productieprocessen en inhuur van advies
gericht op dit specifieke doel.
• Daarnaast zal voor het bereiken van de transitiedoelen ook

2- Bevorderen van Hernieuwbare Energie

Het aandeel van het totale energieverbuik dat gebaseerd is op hernieuwbare energie is in West ver onder de
doelstellingen van de EU. Investeren in het beschikbaar krijgen en gebruiken van hernieuwbare vormen van
energie blijft daarom nodig. Uitrol van innovatieve toepasbare concepten waarbij diverse bronnen
gecombineerd worden en er een weerbaar systeem ontstaat is de essentie. Geothermie, aquathermie en
waterstof zijn daarbij voor West kansrijke vormen maar elke hernieuwbare vorm is welkom.
Binnen deze specifieke doelstelling is één actielijn geformuleerd:
Actielijn: Het stimuleren van hernieuwbare energieconcepten.
Denk hierbij aan implementatieprojecten gericht op de transitie naar duurzame brandstoffen en
energiebronnen zoals waterstof en projecten voor de aanleg van voldoende infrastructuur voor
succesvolle benutting van geothermie en aquathermie. Ook projecten gericht op slimme toepassingen
van duurzame brandstoffen en hernieuwbare energiebronnen vallen binnen deze doelstelling

1- Bevorderen van energie-efficiëntie maatregelen en verminderen CO₂ uitstoot 

Prioritaire as 2: Groener en Koolstofarm

Actielijn: Het stimuleren van hernieuwbare energieconcepten.
Denk hierbij aan implementatieprojecten gericht op de transitie naar duurzame brandstoffen en
energiebronnen zoals waterstof en projecten voor de aanleg van voldoende infrastructuur voor
succesvolle benutting van geothermie en aquathermie. Ook projecten gericht op slimme toepassingen
van duurzame brandstoffen en hernieuwbare energiebronnen vallen binnen deze doelstelling

Ben jij een ondernemer met duurzaamheidsambities?